„Katecheza sakramentalna” – autorstwa ks. Gintera Piotra Rychlikowski

„Katecheza sakramentalna” jest to książka napisana przez księdza proboszcza parafii Borucin ks. Gintera Piotra Rychlikowski i została wydana w styczniu 2022 roku.

Za zgodą jej autora, poniżej dzielimy się fragmentami publikacji zawartymi w książce oraz wskazujemy drogę jak zapoznać się z całą jej treścią.

Kilka słów o autorze

Informacja o autorze pochodzi z ksiąski „Katecheza sakramentalna” i zacytujemy ją w dość obszernych fragmentach:

Ks. Ginter Piotr Rychlikowski urodził się 26.10.1958 roku. Jest kapłanem diecezji opolskiej. Po ukończeniu studiów teologicznych w Nysie w 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie i obronił pracę magisterską pisaną na seminarium teologii moralnej u ks. prof. Alojzego Marcola i obronionej w Lublinie pod patronatem ks. prof. Seweryna Rosika. Po trzech latach posługi jako katecheta w parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu dostał pozwolenie na wyjazd do pracy misyjnej.

Po rocznym przygotowaniu w Warszawie wyjechał do Peru. Tam jako proboszcz zajął się formacją katechetów dużej części regionu diecezji z około 100 wioskami. Poza katechetami był też odpowiedzialny za nauczycieli religii tego regionu, organizując dla nich wszystkich comiesięczne kursy formacyjne. Z kursów tych powstały materiały ujęte później w książkę Libro del formador cristiano (Podręcznik chrześcijańskiego wychowawcy).

Kilka dalszych lat życia związanych jest z Boliwią, gdzie jako proboszcz najbardziej na południe wysuniętej parafii pierwszej archidiecezji Sucre dalej pracował z nauczycielami i katechetami. Tam w Las Carreras przeprowadził nauczanie katechetów, opierając się na już istniejących dziewięciu pięciodniowych kursach mieszczących się we wspomnianej powyżej książce i opracował tyle samo nowych kursów, z których powstał drugi tom podręcznika.

Będąc przez dwa lata na wyspie Puerto Rico, doświadczył pracy z wieloma świeckimi wspólnotami religijnymi, które bardzo ubogacały tamtejszy Kościół. Stamtąd przeniósł się do Niemiec na Bawarię. Jako drugi egzamin do pełnienia funkcji proboszcza przedstawił w 2010 roku pracę: Być Kościołem misyjnym. Katecheza dorosłych w związku z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego dzieci.

Ten temat rozwinął, ubogacając go 12 katechezami, i wydał rok później pod tym samym tytułem z dopiskiem Mit Katechesen. W roku 2015 opublikował książkę: Erneuerung der Kirche durch die Sakramentenkatechese (Odnowa Kościoła poprzez katechezę sakramentalną), dając w niej do zrozumienia, że Kościół potrzebuje ewangelizacji, a najlepszą bądź jedyną formą doko207 nania tego we współczesnych warunkach jest stały kalendarz katechez parafialnych dla przygotowujących się do sakramentów i wszystkich za nich odpowiedzialnych.

Będąc w Niemczech ks. Ginter zgłosił się w 2015 roku na studia doktoranckie z katechetyki na Uniwersytecie Opolskim, które uwieńczył w 2019 roku obroną pracy Model „catequesis familiar” w dziele odnowy współczesnej katechezy. Jego promotorem był zmarły krótko potem ks. prof. Radosław Chałupniak, ówczesny dziekan wydziału teologicznego UO. Praca ta opublikowana została jako Katecheza rodzinna. W pracy przedstawiony jest model katechezy powstałej w Andach i bardzo rozpowszechnionej w Hiszpanii, gdzie dzieci do Pierwszej Komunii św. przygotowywane są razem z rodzicami, a raczej rodzice przez krótkie spotkania z dziećmi przedstawiają im katechezy, w których sami wcześniej uczestniczyli.

Autor obecnie jest proboszczem w Borucinie koło Raciborza, gdzie pracuje nad wydaniem dwóch cykli katechez do Katechezy rodzinnej i wdraża je w życie parafialne rodzin z dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii.

Krótki wstęp

Poniżej dla zachęcenia czytelnika publikujemy krótki wstęp powyższej publikacji:

W związku z wydaniem pod koniec ubiegłego stulecia Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) papież Jan Paweł II napisał Konstytucję Apostolską Fidei Depositum, mocą której opublikowany został nowy katechizm. W tej konstytucji pisze: „Katechizm zostaje mi przekazany, by służył jako pewny i autentyczny punkt odniesienia w nauczaniu doktryny katolickiej, a w sposób szczególny jako tekst wzorcowy dla katechizmów lokalnych”. KKK „powinien stać się zachętą i pomocą do opracowania nowych katechizmów lokalnych (…) zachowujących jedność wiary oraz wierność nauce katolickiej”. Służąc Kościołowi przez wiele lat na misjach w Peru i Boliwii, wspierałem nauczycieli religii i katechistów całego regionu, udzielając im kursów na podstawie KKK. Wydałem w tym celu dwutomowy podręcznik Libro del formador cristiano („Podręcznik chrześcijańskiego wychowawcy”),
zawierający wszystkie najważniejsze tematy dotyczące wiary i życia chrześcijańskiego.

Po latach pracy misyjnej zastanawiałem się, jak w zwięzły sposób przedstawić najważniejsze treści nauczania Kościoła? I jak z tą nauką dojść do współczesnego słuchacza, który raczej nie jest zainteresowany „sprawami religijnymi”. Doszedłem do następujących wniosków: treść musi obejmować najważniejsze nauczanie Kościoła; treść musi być całościowa, musi sięgać głębi i musi być w miarę prosto przedstawiona. Całościowa – to znaczy obejmująca ważne przykazania, szczególnie dotyczące miłości Boga (kultu) i miłości człowieka (szczególnie w małżeństwie). Musi być na poziomie chrześcijan przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, aby każdy z nich wszedł przygotowany w dojrzałe życie. Ostatecznie musi być podręcznikiem prowadzącym wiernych do poszczególnych sakramentów i ich przyjmowania w odpowiednim wieku życia. Mowa jest zatem nie tyle o katechizmie, ale o podręczniku, który zawiera treści dla ludzi otwartych na działanie Boga przez katechezy przygotowujące ich do przyjęcia sakramentów i to w różnym wieku życia.

Podręcznik ten na pierwszym miejscu przeznaczony jest dla prowadzących te katechezy, czyli dla duszpasterzy, bądź prowadzących katechezę parafialną. Jest tu bowiem zebrany najważniejszy materiał dotyczący przygotowania się do przyjęcia sakramentów, odpowiadający wiekowi słuchaczy. Każdy czytelnik posiadający tę książkę może sam pogłębić zrozumienie znaczenia sakramentów i układać swe życie, wzbogacając się płynącą z nich łaską przez ich przyjmowanie. Ogólnie biorąc jest to podręcznik dla spóźnionych w przyjęciu sakramentu bierzmowania i dla przygotowujących się do małżeństwa, czyli dla osób w wieku dojrzałym. Natomiast w rękach duszpasterza może on być używany dla wszystkich podczas katechez sakramentalnych.

Przygotowanie do sakramentów świętych poprzez katechezę sakramentalną wydaje się być dzisiaj jedyną formą głoszenia Dobrej Nowiny, którą przeciętny chrześcijanin jest w stanie przyjąć. Sakramenty są nośnikiem całego życia i przygotowanie do ich przyjęcia powinno być bardzo poważnie traktowane. W ten sposób zrodziła się idea nauczania najważniejszych treści wiary w związku z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego: z chrztem, Komunią św. i bierzmowaniem. Na każdy z tych trzech sakramentów przygotowano po cztery obszerne katechezy.

W związku z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św. dwie katechezy dotyczą Eucharystii, a dwie dotyczą sakramentu pokuty. Każdą z tych dwunastu katechez można rozłożyć na trzy części i zastosować ich treść dla młodszych dzieci jako materiał dla dzieci przed Pierwszą Komunią lub dla młodzieży przed bierzmowaniem. Razem 36 jednostek katechetycznych. Po przedstawieniu podstawowych treści wiary chrześcijańskiej następuje druga część podręcznika skierowana do młodzieży starszej i narzeczonych. Jest to bardzo ważna część składająca się z 12 katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Małżeństwo jest powołaniem ogromnej większości chrześcijan, dlatego wymaga szczegółowego omówienia wielu tematów. Część z tych nauk można wykorzystać dla młodzieży w czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Podręcznik zamykają dwie katechezy: jedna dotyczy sakramentu kapłaństwa, druga – namaszczenia chorych. Katechezy te opracowano w trzech punktach każda, podobnie jak katechezy wtajemniczenia chrześcijańskiego. Mogą być wykorzystane w całości jako jedna katecheza albo w częściach – dla dzieci lub młodzieży. W ten sposób całość materiału została ujęta na podstawie siedmiu sakramentów, a zatem mówimy o katechezie sakramentalnej.

Jak nabyć książkę ” Katecheza sakramentalna”

Książkę w wersji papierowej, można nabyć poprzez kontakt z jej autorem ks. proboszczem Giunterem Piotrem Rychlikowski, dane kontaktowe TUTAJ.

Natomiast dla bardziej niecierpliwych, jest możliwość pobrania jej wersji pdf. Wystarczy kliknąć w poniży obrazek książki i pobrać jej wersję elektroniczną, która została udostępniona za zgodą jej autora ks. Gintera Piotra Rychlikowski.

Katecheza sakramentalna

Życzymy Wszystkim miłej lektury